Az önkormányzatok információbiztonsági tanácsadója

Bírságolási lehetőség kölségvetési szervek esetén

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény módosította az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben (Ibtv.) megfogalmazott, a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok nem teljesítéséből fakadó jogkövetkezményeket.

BŐVEBBEN

Önkormányzati ASP rendszer megfeleltetés

2016. szeptember 3-án hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.).

Információbiztonsági oldalról követelményként írja elő az R, hogy meg kell felelni az információbiztonsági törvény és annak végrehajtási rendelete előírásainak.


BŐVEBBEN

Miért minket válasszon?

Biztosan felmerül Önben a kérdés, hogy miért cégünket bízza meg a szervezeténél az információbiztonsági törvény által előírtak végrehajtására.

BŐVEBBEN

KÖFOP projektek információbiztonsági ellenőrzése

KÖFOP projektek információbiztonsági ellenőrzése

A Nemzeti Elektronikus Információbiztonság (NEIH) a honlapján közzétette a KÖFOP projektek információbiztonsági ellenőrzése követelményeit.

A projektben részt vevőknek a projekt valamennyi fázisában (tervezés, végrehajtás, lezárás) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásai szerint kell, hogy eljárjanak.

Ennek keretében a tervezési fázisban

  • biztonsági osztályba kell sorolni az érintett elektronikus információs rendszert;
  • a rendszer biztonsági osztályához mérten meg kell tervezni és be kell mutatni a projekt megvalósíthatósági tanulmányában a szükséges adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedéseket, valamint ezek költségeit;
  • az elkészült dokumentációkat meg kell küldeni a Hatóság részére;
  • bizonyos a Hatóság által megjelölt esetekben biztosítani kell a korai jelzőrendszerhez történő csatlakozás műszaki feltételeit.

A végrehajtási fázisban a projektgazda köteles együttműködni a Hatósággal, melynek során a Hatóság ellenőrzi a megtervezett biztonsági intézkedéseket az elkészített dokumentációkkal.

A projekt lezárásakor a Hatóság teljes vagy részleges auditot, illetve technikai sérülékenység vizsgálatot végez.

A fentiek közül Cégünk vállalja

  • a fejlesztendő elektronikus információs rendszerének biztonsági osztályba sorolást,
  • a biztonsági osztálynak megfelelő védelmi intézkedések megtervezését és dokumentálását,
  • a hatósági adatszolgáltatás előkészítését,
  • előzetes technikai sérülékenység vizsgálat elvégzését,
  • valamint közreműködünk a sikeres hatósági audit végrehajtásában.

 

KÉRJE AJÁNLATUNKAT ONLINE…

Költségvetési szervek esetében is bírságolhat a Hatóság!

2019. január 1-jével módosult az állami és önkormányzati szervek elektroikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.).

Az Ibtv. 16. § (4) bekezdése alapján

Ha a szervezet költségvetési szerv, és a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti vagy nem tartja be, a hatóság

a) köteles felszólítani a szervezetet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok teljesítésére,

b) ha az a) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, a szervezetet felügyelő szervhez – ha a szervezet azzal rendelkezik – fordulhat és kérheti a közreműködését,

c) ha az a) és b) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, információbiztonsági felügyelő kirendelését kezdeményezheti,

d) jogosult bírságot kiszabni külön kormányrendeletben meghatározottak szerint.

A bírságok mértékét a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 13. §-a, illetve a Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Ezek alapján a kiszabható bírság mértéke 50.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

A Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése alapján

az eljárás akadályozása, illetve az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a hatóság hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén sújtani köteles – a jogsértő vezető tisztségviselőjét is.

 

Kérje ajánlatunkat ide kattintva információbiztonsági felelős (szintén jogszabályi előírás) feladatainak ellátására a bírság elkerülése érdekében.